O Projekcie

W sercu naszego państwa leży fundament prawny, który kształtuje nie tylko struktury władzy i prawa, ale również codzienne życie każdego obywatela. Projekt "Nowa Konstytucja dla Wszystkich" narodził się z potrzeby stworzenia dokumentu, który odzwierciedlałby ducha współczesnego społeczeństwa, odpowiadał na wyzwania nowego wieku i gwarantował prawa i wolności jednostki. Nasza inicjatywa ma na celu zaangażowanie całego społeczeństwa w dialog, który przekształci zbiór indywidualnych poglądów w spójną wizję prawnej przyszłości naszego kraju. Zespół poselski, który stoi za tym przedsięwzięciem, jest zdecydowany na prowadzenie otwartej i inkluzjywnej debaty, gdzie każdy głos ma być wysłuchany i rozważony.

Misja tworzenia nowej Konstytucji nie jest misją partyjną ani wyłącznie prawniczą; to misja narodowa, wykraczająca poza podziały i interesy grupowe. Wierzymy, że wspólne dzieło, jakim ma stać się nowa Ustawa Zasadnicza, może ukształtować silniejsze, bardziej zjednoczone państwo, w którym demokracja i sprawiedliwość są nie tylko obiecane, ale gwarantowane i realizowane. Stawiamy na transparentność procesu legislacyjnego i na ciągły dialog z obywatelami, którzy poprzez swoje doświadczenia, wiedzę i aspiracje, wnoszą nieoceniony wkład w kształtowanie przepisów, które będą regulowały nasze życie wspólnotowe.

Korzyści Nowej Konstytucji

Wizja Lepszej Przyszłości

Partycypacyjna Demokracja

Nowa konstytucja otwiera drzwi do szerszej partycypacji obywatelskiej, umożliwiając każdej zainteresowanej osobie udział w kształtowaniu prawa. To społeczne zaangażowanie jest gwarancją, że głos ludzi będzie słyszalny w decyzjach, które bezpośrednio wpływają na ich życie.

Transparentność Władzy

Zwiększona transparentność działań rządu i administracji państwowej pozwala obywatelom na lepsze zrozumienie i monitorowanie procesów decyzyjnych. To krok w kierunku budowania wzajemnego zaufania i odpowiedzialności.

Praw Obywatelskich

Nowa konstytucja ma na celu wzmocnienie i lepszą ochronę praw obywatelskich, w tym praw do prywatności, wolności słowa i równości wobec prawa, stanowiąc solidny fundament dla praw i wolności jednostki.

Adaptacyjność do Zmian

Ustawa Zasadnicza zostanie zaprojektowana tak, aby była elastyczna i mogła być dostosowywana do dynamicznie zmieniającego się świata, jednocześnie zachowując swoje podstawowe wartości i zasady.

Odpowiedzialność Ustawodawcza

Wdrożenie jasnych mechanizmów odpowiedzialności ustawodawczej ma na celu zapewnienie, że twórcy prawa ponoszą konsekwencje za działania sprzeczne z interesem publicznym, co zwiększa zaufanie do instytucji państwowych.

Zrównoważony Rozwój

Konstytucja uwzględniająca zrównoważony rozwój promuje harmonijne współistnienie postępu gospodarczego, ochrony środowiska i dobrobytu społecznego, zabezpieczając przyszłość kolejnych pokoleń.

Włącz się do Dialogu Narodowego

Przeżywamy wyjątkowy moment w historii naszego narodu, kiedy to każdy obywatel ma niepowtarzalną okazję, by przyczynić się do kształtowania przyszłości swojego kraju. Inicjatywa "Nowa Konstytucja dla Wszystkich" to nie tylko projekt ustawy, ale przede wszystkim ruch społeczny, który daje głos każdej osobie, niezależnie od jej pochodzenia, wykształcenia czy przekonań. Naszym celem jest zbieranie szerokich, różnorodnych opinii, które będą fundamentem do budowy sprawiedliwszego, bardziej demokratycznego i dostosowanego do współczesnych wyzwań państwa. Nie stój w cieniu – włącz się aktywnie w proces tworzenia konstytucji, która będzie żywym dokumentem, odzwierciedlającym ducha naszego społeczeństwa.

Jak możesz się zaangażować? To proste – uczestnicz w naszych spotkaniach konsultacyjnych, wyraź swoje zdanie poprzez ankiety online lub bezpośredni kontakt z naszym zespołem, a także przyłącz się do dyskusji na naszym forum internetowym. Każda forma aktywności jest cenna, ponieważ każda wskazuje inne perspektywy, które są kluczowe dla stworzenia pełnego i wszechstronnego dokumentu. Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie, a Twoja unikalna perspektywa może przyczynić się do zidentyfikowania i rozwiązania problemów, które do tej pory były pomijane. Twoja aktywność i zaangażowanie to siła napędowa tego historycznego przedsięwzięcia. Włącz się i pomóż nam napisać nowy rozdział w historii naszego kraju.

A n k i e t a

Sekcja FAQ - Często Zadawane Pytania

Nasza sekcja FAQ (Często Zadawane Pytania) jest tu po to, by ułatwić Ci zrozumienie celów i procesów związanych z tworzeniem nowej Konstytucji. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej nurtują uczestników i obserwatorów naszej inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż mogą one rozwiać Twoje wątpliwości i dać klarowny obraz naszych działań. Jeśli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi, której szukasz, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio za pośrednictwem sekcji Kontakt.

Możesz wziąć udział w procesie poprzez wypełnienie ankiety online, udział w spotkaniach konsultacyjnych, przesyłanie swoich sugestii przez naszą stronę internetową, a także zaangażowanie się w dyskusje na naszym forum. Każdy może przyczynić się do tego historycznego przedsięwzięcia.
Absolutnie. Każda opinia jest cenna i będzie rozpatrywana przez zespół poselski odpowiedzialny za tworzenie projektu nowej Konstytucji. Zachęcamy do szczerych i konstruktywnych opinii, które pomogą ukształtować przyszłość naszego kraju.
Konsultacje społeczne będą trwały do momentu zebrania wystarczającej liczby opinii i sugestii, aby móc przejść do kolejnego etapu prac nad konstytucją. Dokładny termin zakończenia konsultacji zostanie ogłoszony na stronie i w naszych komunikatach prasowych.
Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich opinii, zespół poselski przystąpi do opracowania projektu nowej Konstytucji. Projekt ten następnie zostanie przedstawiony do publicznej debaty, a ostatecznie poddany pod głosowanie w odpowiednich gremiach ustawodawczych.

Aktualności

Szerokie Konsultacje Społeczne Rozpoczęte!

20 Września 2023

W duchu demokracji i otwartości na głos obywateli, rozpoczynamy serię ogólnokrajowych konsultacji społecznych. Jest to kluczowy moment w procesie tworzenia nowej Konstytucji, gdzie każdy obywatel ma szansę wyrazić swoje zdanie na temat kierunku, w którym powinno zmierzać nasze państwo. Zapraszamy do udziału w ankiecie online oraz licznych spotkaniach organizowanych w różnych częściach kraju, aby wspólnie kształtować przyszłość.

Czytaj Dalej

Raport z Diagnozy Wymiaru Sprawiedliwości

20 Września 2023

Zespół poselski prezentuje szczegółowy raport dotyczący aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dokument, będący podsumowaniem ostatnich konferencji i konsultacji, zawiera analizę zgłaszanych przypadków oraz propozycje zmian, które mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.

Czytaj Dalej

Nowa Inicjatywa - Grupa Pracująca nad Skargami Obywatelskimi

20 Września 2023

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, zespół poselski zapowiada powołanie specjalnej grupy prawników, której zadaniem będzie analiza i rozpatrywanie indywidualnych skarg napływających od obywateli. To działanie ma na celu zapewnienie, że każdy głos zostanie usłyszany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu nowej Konstytucji.

Czytaj Dalej

Debata nad Kształtem Przyszłego Państwa

20 Września 2023

Zespół poselski zachęca do aktywnego udziału w debacie na temat przyszłego kształtu naszego państwa. Seria spotkań konsultacyjnych ma na celu zebranie jak najszerszego spektrum opinii i pomysłów, które zostaną wykorzystane do stworzenia Konstytucji odpowiadającej na wyzwania XXI wieku. Wierzymy, że każdy głos ma znaczenie, a wspólna dyskusja jest drogą do lepszego jutra.

Czytaj Dalej