Ustawa o ustroju sądów powszechnych – projekt

Ustawa o ustroju sądów powszechnych – projekt

logo

Omówienie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych.

 

 

  1. Istotą projektu jest usunięcie wady konstytucyjnej jaka dotyka obecny system sądowy w Polsce , a mianowicie wybieranie sędziów ze złamaniem art. 4 Konstytucji tj. zasady zwierzchnictwa Narodu.

Naruszenie tej zasady umożliwia sędziom działanie bez zgody Narodu, albowiem w procesie wybierania sędziów obywatele nie uczestniczą ani bezpośrednio, ani pośrednio. Naruszenie art. 4 Konstytucji jest tu oczywiste.

Żeby usunąć tę wadę, projekt zakłada powołanie w drodze wyborów powszechnych Wojewódzkich Rad Sądownictwa,  które dokonywałyby wyboru kandydatów na sędziów i przekazywały następnie te kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wojewódzkie Rady Sądownictwa, którym projekt przyznaje też pewne funkcje kontrolne, występują w projekcie m.in. w art.art. 7, 8, 19, 24, 28, 29.

  1. Projekt wprowadza także Ławy przysięgłych (art. 3 oraz Dział IV rozdział 7 art. Art. 99-102) wzorując się w tej materii na „Prawie o ustroju sądów powszechnych” z 6 lutego 1928 r.
  2. Innym rozwiązaniem proponowanym w projekcie – i również opartym na rozwiązaniach przedwojennych – są Sędziowie pokoju (Dz. III art. 75-80) – wybierani w powszechnych wyborach przez mieszkańców gminy (czy kilku gmin) i rozstrzygający o najprostszych sprawach z zakresu kodeksu wykroczeń.

Rozwiązanie takie nie tylko uspołeczni proces rozstrzygania spraw przez wymiar sprawiedliwości, ale odciąży sądy.

  1. Projekt zmierza także do stworzenia realnej kontroli orzecznictwa i działalności sądów usytuowanej poza środowiskiem danego okręgu. Zgodnie z art. 28 wizytatorów danej apelacji powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, do której kandydatów zgłaszać by miały Wojewódzkie rady Sądownictwa.
  2. Projekt uwzględnia także Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zgodnie z 29 do zakresu kontroli sądów jaki podlegać miałby wizytatorom należeć by miały te wyroki sądów apelacji, które zostały uznane w Europejskim trybunale Spraw Człowieka za naruszające Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Natomiast zgodnie z art. 62 par. 3 udział sędziego w wydawaniu wyroku, który został następnie w wyniku skargi uznany w TPC w Strasburgu za naruszający Konwencje i prawa człowieka, uznawany byłby za rażące naruszenie prawa i stanowiłby podstawę do konsekwencji dyscyplinarnych. Do tej pory w polskim wymiarze sądowniczym, ta sprawa w ogóle nie jest brana pod uwagę przy ocenie sędziów.

  1. Wzmocnienie kontroli i przeciwdziałanie jawnie niesprawiedliwym wyrokom sądów jest jednym z celów projektu. W art. 64 wprowadza się jako jedną z kar – odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Do tej pory sędziowie, nawet po wydaniu jawnie niesprawiedliwych wyroków byli od tego rodzaju odpowiedzialności wolni.
  2. Inne usytuowanie rzecznika dyscyplinarnego. Projekt przewiduje (art. 65) iż rzecznika dyscyplinarnego dla danej apelacji powołuje prezes Sądu Najwyższego, a w postępowaniu dyscyplinarnym bierze udział – jako obserwator – prokurator wyznaczony przez Prokuratora Generalnego. Wzmacnia to instytucję zewnętrznej kontroli nad działaniem sądów, która do tej pory jest raczej pozorna.
  3. Rola Prezydenta RP w projekcie zostaje wzmocniona. Po pierwsze Prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania od kandydata przedstawionego mu przez  KRS, jeśli poweźmie wiadomości o nagannym postępowaniu sędziego lub jeśli wybór sędziego nastąpił z poważną wada prawną (art. 37) . Prezydent też może – na wniosek Ministra Sprawiedliwości – uchylić sędziemu immunitet i wydać zgodę na aresztowanie sędziego -jeśli nie uczyni tego Sąd Najwyższy i sąd dyscyplinarny. (art. 49).
  4. Projekt przewiduje także zakaz dodatkowych zajęć zarobkowych dla sędziego z dwoma wyjątkami – działalnością wydawniczą i działalnością dydaktyczną na wyższych uczelniach podejmowaną za zgodą Ministra Sprawiedliwości. (art. 46).
  5. I wreszcie projekt zakłada dostosowanie struktury sądów powszechnych do podziału administracyjnego kraju i powołanie sądów powiatowych i wojewódzkich. Dotychczasowa struktura jest bowiem dziwaczna i w żaden sposób nie koresponduje z podziałem administracyjnym.

Janusz Sanocki,
wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji

Projekt ustawy do pobrania:

1455661675_Files-WordProjekt nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych

 

 

II konferencja nt. Nowej Konst

II konferencja nt. Nowej Konst

Zbliża się II konferencja nt. Nowej Konstytucji i bezprawia sądowego w naszym kraju.
Konferencja odbędzie się w sejmie, w sobotę 25 czerwca o godz. 9.00 początek rejestracji uczestników.

Proszę by Ci z Państwa, którzy jeszcze się nie zgłosili, a zamierzają przyjechać do sejmu na konferencję 25 czerwca – zgłosili się do mojego asystenta – p. Piotra Wojtasika na adres mailowy:
W konferencji zapowiada udział dwóch wiceministrów – z Min.Sprawiedliwości i z Min Finansów.
Ci z Państwa, którzy chcieliby zabrać głos – proszę o podanie szkicu (tematu) wystąpienia i przygotowania ewentualnego wystąpienia nie dłuższego niż 3 minuty. wiem, że to nie łatwe, ale pamiętajcie Państwo, że ostatnio było w sejmie 700 poszkodowanych osób. Listę wystąpień ustalimy do końca tygodnia.
Z informacji pozytywnych mogę podać to, że w Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje zespół prawników powołany przez Ministra Ziobrę, który bada sprawy, które zamieściliśmy w pierwszym raporcie. Jest to mozolne, ale powoli posuwamy się do przodu.
W programie konferencji mamy wysłuchanie 10-15 osób poszkodowanych, wystąpienia wiceministrów, a potem zaprezentujemy nasz projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych – gruntownie zmieniający sądownictwo. Mamy zamiar przez wakacje prowadzić – wspólnie z Państwem – dyskusję na temat tego projektu, a potem zebrać podpisy i przedstawić go w sejmie. Powołamy także zespoły regionalne, które zajmą się organizowaniem debaty nt. projektu ustawy, a potem zbieraniem podpisów.Od nas zależy nasz los, tylko potrzeba wytrwałości.
Informacje możecie Państwo znaleźć także na naszej stronie internetowej:

 

Janusz Sanocki
KA133191
Konferencja w Sejmie 25.06.2016

Konferencja w Sejmie 25.06.2016

KA133069
Zespół Poselski n/rz Nowej Konstytucji organizuje kolejną (drugą) Konferencję w Sejmie, poświęconą działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, urzędów i monitorowaniu naruszeń praw obywateli ze strony tychże instytucji.
Konferencja odbędzie się 25 czerwca 2016 r. w sali kolumnowej Sejmu RP. Początek rejestracji uczestników o godz. 9.00.
Podczas konferencji będziemy chcieli wysłuchać relacji kolejnych osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości i instytucje takie jak nadzór budowlany, urzędy skarbowe itp.
Będziemy także chcieli podsumować pierwszy etap naszej ankiety ustrojowej i dlatego prosimy każdego z potencjalnych uczestników, o to by pobrali ankietę z naszej strony:
www.nowakonstytucja.org.pl wydrukowali choćby z 20 egz. rozprowadzili i przywieźli z sobą na konferencję.
Ankietę można także wypełniać on-line na stronie – prosimy byście zachęcali do jej wypełnienia jak największy krąg osób.
Możemy ją także wysłać Wam na podany adres pocztowy, jeśli zgłosicie się Państwo do mojego biura poselskiego.
Podczas konferencji będziemy także chcieli powołać zespoły tematyczne do dalszych prac nad koniecznymi zmianami w prawie. A także do opisywania kolejnych przypadków osób pokrzywdzonych.
Nasza dotychczasowa działalność i praca parlamentarna (także nasza pierwsza konferencja z 16 stycznia) zaczynają przynosić pierwsze owoce. Dzięki staraniom Jurka Jachnika i moim, naszym spotkaniom z Ministrem Sprawiedliwości p. Ziobrą, a także dzięki naszej aktywności poselskiej w Ministerstwie został powołany zespół prawników do zbadania przypadków, które opisaliśmy w pierwszym raporcie. Już osoby zainteresowane zawiadamiają nas, że Ministerstwo kontaktuje się z nimi dla zbadania tych spraw. Będziemy kontynuować te działalności i naciskać na urzędników ministerialnych dla zbadania wszystkich spraw, wszystkich krzywd jakie obywatele do nas zgłosili. Konieczna wszakże do tego jest potężniejąca „dźwignia obywatelska” czyli Państwa wsparcie i obecność. Dlatego organizujemy kolejną konferencję i liczymy na Wasz przyjazd.
Chcielibyśmy tym razem – oprócz przypadków sądowo-prokuratorskich – poświecić więcej uwagi przedsiębiorcom którzy zostali poszkodowani przez instytucje państwa, a także sprawom związanym z egzekucjami komorniczymi.
Proszę o opisywanie Waszych spraw (tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili) w ankiecie, którą rozsyłaliśmy przed pierwszym naszym kongresem (do pobrania). 
Postaramy się wydać drugi tom „Raportu o bezprawiu” – pierwszy , jak wspomniałem, przynosi już swoje pozytywne owoce.
Zgłoszenia udziału w konferencji proszę dokonywać mailowo na adres mojego biura poselskiego:
lub bezpośrednio do Biura Obsługi Posłów do Pani Doroty Borychowskiej:
Liczba miejsc w sali kolumnowej jest ograniczona, więc proszę zaczynajcie się zgłaszać.
Obecność na konferencji zapowiedział wiceminister sprawiedliwości.
Pozdrawiam wszystkich
 
Prawo a sprawiedliwość…

Prawo a sprawiedliwość…

13043258_1117985448263859_6497458044474348200_nPod koniec kwietnia w Poznaniu odbyła się konferencja Parlamentarnego Zespołu na rzecz nowej Konstytucji pt. „Prawo a Sprawiedliwość”. W panelu wykładowym zobaczyliśmy wystąpienie niezależnego posła Janusza Sanockiego, posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego, byłego kandydata na prezydenta RP Romana Sklepowicza oraz Piotra Piekielnika i Przemysława Jakuba Hinca. Każdy z wykładów poświęcony był przedstawieniu przyczyn patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości. Poruszone zostały takie kwestie jak sposób wybierania sędziów, niesprawiedliwości systemu podatkowego, marginalizacja arbitrażu w kontekście zadośćuczynienia czy też aktualnie obowiązujące ustawy z okresu PRL.
Było to spotkanie na którym można było się dowiedzieć, jak zwykły leasing może stać się sznurem zarzuconym na szyję drobnego przedsiębiorcy w warunkach polskiego prawa. Przykład ten pokazuje jak niezawisłość sędziowska prowadzi do patologii korupcyjnej a komornik w zasadzie przy dużej dozie złej woli może sobie w ramach prawa ograbić właściwie każdego w sposób, który jest nie do naprawienia. Nic dziwnego, że zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości wynosi obecnie ok. 5%.

Jedną z głównych przyczyn patologicznej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości wskazał poseł Sanocki przedstawiając uprzywilejowanie pod względem wybieralności i kontroli władzy sądowniczej w Polsce. Pomimo tego, że w Konstytucji to naród sprawuje władzę zwierzchnią nie ma absolutnie żadnego wpływu na wybór sędziów – kandydatów wybierają inni sędziowie (74% składu KRS) a demokratycznie wybrany prezydent jedynie powołuje sędziego z przedstawionych mu przez KRS kandydatów. Powoływanie sędziów czyli członków władzy sądowniczej w Polsce jest więc złamaniem art. 4 Konstytucji:
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Kolejną ważną częścią tego spotkania było zwrócenie uwagi na to, że często to nie kara jest najważniejsza z perspektywy poszkodowanego. Dużo ważniejsza jest naprawa szkody w czym pomóc może niedoceniony u nas arbitraż. Często poszkodowany nie potrzebuje zemsty na sprawcy ponieważ oczekuje naprawy strat w jak największym zakresie. Co ciekawe z arbitrażu może korzystać również państwo w sprawach upadłościowych. Lepiej podać podatnikowi rękę umarzając część podatków i odsetek niż do końca życia windykować nieściągalny dług i wpychać go w szarą strefę (z której fiskus nic już nie dostanie). I tu właśnie pod rygorem odpowiedzialności urzędniczej Urząd Skarbowy powinien sporządzać bilans zysków i strat dla skarbu państwa i podejmować racjonalne decyzje, w oparciu o realną mozliwość spłaty zaległości podatkowych zamiast ścigać podatnika do końca życia, bez żadnego rezultatu.
W odpowiedzi na omawiane przykłady patologii polskiego systemu sprawiedliwości powstały liczne biura pomocy prawnej, działające pro publico bono takie jak „Biuro Interwencji Społecznej Poznań” , „Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo”, czy też Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Jest to naturalna oddolna forma obywatelskiej obrony wobec patologii jaką jest brak realnego mechanizmu kontroli w korporacjach prawnych. Sędziowie, komornicy oraz inni prawnicy, nienależycie wypełniający swoje obowiązki, nie ponoszą obecnie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Konstytucja RP przede wszystkim powinna chronić nas przed organami państwa. Żadna władza oczywiście nie lubi ograniczeń co znacząco wpływa na obecnie obowiązujący brak odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje. Jeszcze jednym czynnikiem chroniącym obywateli jest prostota prawa. Powyższa teza jest o tyle istotna, że większość przedsiębiorców chcących uczciwie płacić podatki, gubi się często nieświadomie w gąszczu przepisów naszej zawiłej ordynacji podatkowej. Dlatego tak ważna jest klauzula, że udowodnienie winy ciąży na organie podatkowym jako oskarżycielu. Dziś spotykamy się z sytuacją kiedy niestety jest odwrotnie czyli to obywatel jako oskarżony musi udowodnić swoją niewinność. Z wystąpień osób poszkodowanych wynika że przed nami jeszcze długa droga aby nasz kraj przestał być niesprawiedliwy w kontekście traktowania obywateli przez prokuraturę i sądy. W tym wymiarze wystąpili liczni poszkodowani przez urzędy skarbowe, prokuraturę , sądy oraz inne instytucje z Wielkopolski: Elżbieta Wiśniewska, Bogusław Fluderski, Jerzy Kukliński, Zdzisław Firley, Justyna Socha, Roman Potularski a także z innych regionów kraju: Rafał Krzyształowski – Szczecinek Grażyna Friese – Międzychód, Jan Jączek – Tychy , Waldemar Radomski – Kołobrzeg

Jerzy Kukliński