Co dalej z wymiarem sprawiedliwości? Jakich sądów potrzebują Polacy?

Co dalej z wymiarem sprawiedliwości? Jakich sądów potrzebują Polacy?

Poselski zespół n/rz Nowej Konstytucji organizuje kolejną konferencję w Sejmie, poświęconą funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Po 2 latach zmian możemy już ocenić czy wprowadzone ustawy zmienią los poszkodowanych, czy sprawy krzywd doczekają się rozwiązania, a także przedstawić obywatelski punkt widzenia na konieczne zmiany w polskich sądach i prokuraturze.
Przesyłamy Państwu program konferencji, która została zaplanowana na dzień 12 maja br.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila z podaniem adresu pocztowego. Po zgłoszeniu wyślemy Państwu zaproszenie pocztą. Udział w konferencji będzie możliwy tylko po otrzymaniu zaproszenia.
Z pozdrowieniami
Janusz Sanocki

Konferencja pt.
Co dalej z wymiarem sprawiedliwości? Jakich sądów potrzebują Polacy?

12 maja 2018 r. (sobota), Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa ul. Wiejska 6.

PROGRAM:

  1. 9.30 – 11.00 – rejestracja uczestników za zaproszeniami
  2. 11.00 – 11.15 – przywitanie uczestników przez K. Morawieckiego
  3. 11.15  – 11. 45 – „Czy dotychczasowe zmiany prawa dotyczące prokuratury, sądów,KRS, SN, Komorników  – przyniosły zmiany wymiaru sprawiedliwości” – Janusz Sanocki, Jerzy Jachnik
  4.  11.45 – 12.45 – dyskusja uczestników
  5. 12.45 – 13.15 – wystąpienia gości z Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, sądownictwa
  6. 13.15 – 14.00 – przedstawienie wyników ankiety pt. „Jakich sądów potrzebują Polacy?”, powstałej podczas I i II Kongresu (Janusz Sanocki, Jerzy Jachnik)
  7. 14.00 – 14.30 – przerwa
  8. 14.30 – 15.30 – dyskusja dotycząca wyników ankiety „Jakich sądów chcą Polacy”
  9. 15.30 – 16.00 wnioski i uchwały III Konferencji
  10. 16.00 – 16.15 zakończenie.

Jeśli chcecie Państwo brać udział w III konferencji proszę przysłać imienne zgłoszenie wraz z adresem zamieszkania. Zaproszenia zostaną wysłane po przesłaniu z potwierdzenia na email:
[email protected]

Prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z wynikami ankiety można zapoznać się pod linkiem:
http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5232:reforma-wymiaru-sprawiedliwoci-okiem-organizacji-pozarzdowych&catid=10:ogolna&Itemid=2#JOSC_TOP

Ankieta ustrojowa

Ankieta ustrojowa

Poniżej do pobrania najnowsza ankieta ustrojowa nt. sądownictwa i proponowanych rozwiązań ustrojowych, dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Prosimy o publikowanie i rozsyłanie, aby dotarła do jak najszerszego grona osób. Pokażmy obywatelski głos w tej sprawie. Musimy – jako Obywatele – wziąć sprawy we własne ręce, bo politycy chcą „naszego dobra”. Nie pozwólmy im sobie go odebrać!

 Ankieta ustrojowa

 

Społeczny projekt Ustawy o ustroju sądów powszechnych

Społeczny projekt Ustawy o ustroju sądów powszechnych

Istotą projektu jest usunięcie wady konstytucyjnej jaka dotyka obecny system sądowy w Polsce , a mianowicie wybieranie sędziów ze złamaniem art. 4 Konstytucji tj. zasady zwierzchnictwa Narodu. Naruszenie tej zasady umożliwia sędziom działanie bez zgody Narodu, albowiem w procesie wybierania sędziów obywatele nie uczestniczą ani bezpośrednio, ani pośrednio. Naruszenie art. 4 Konstytucji jest tu oczywiste.
Żeby usunąć tę wadę, projekt zakłada powołanie w drodze wyborów powszechnych Wojewódzkich Rad Sądownictwa, które dokonywałyby wyboru kandydatów na sędziów i przekazywały następnie te kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa.
Wojewódzkie Rady Sądownictwa, którym projekt przyznaje też pewne funkcje kontrolne, występują w projekcie m.in. w art.art. 7, 8, 19, 24, 28, 29.

Projekt wprowadza także Ławy przysięgłych (art. 3 oraz Dział IV rozdział 7 art. Art. 99-102) wzorując się w tej materii na „Prawie o ustroju sądów powszechnych” z 6 lutego 1928 r.Innym rozwiązaniem proponowanym w projekcie – i również opartym na rozwiązaniach przedwojennych – są Sędziowie pokoju (Dz. III art. 75-80) – wybierani w powszechnych wyborach przez mieszkańców gminy (czy kilku gmin) i rozstrzygający o najprostszych sprawach z zakresu kodeksu wykroczeń.
Rozwiązanie takie nie tylko uspołeczni proces rozstrzygania spraw przez wymiar sprawiedliwości, ale odciąży sądy.

Projekt zmierza także do stworzenia realnej kontroli orzecznictwa i działalności sądów usytuowanej poza środowiskiem danego okręgu. Zgodnie z art. 28 wizytatorów danej apelacji powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, do której kandydatów zgłaszać by miały Wojewódzkie rady Sądownictwa.

Projekt uwzględnia także Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zgodnie z 29 do zakresu kontroli sądów jaki podlegać miałby wizytatorom należeć by miały te wyroki sądów apelacji, które zostały uznane w Europejskim trybunale Spraw Człowieka za naruszające Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Natomiast zgodnie z art. 62 par. 3 udział sędziego w wydawaniu wyroku, który został następnie w wyniku skargi uznany w TPC w Strasburgu za naruszający Konwencje i prawa człowieka, uznawany byłby za rażące naruszenie prawa i stanowiłby podstawę do konsekwencji dyscyplinarnych. Do tej pory w polskim wymiarze sądowniczym, ta sprawa w ogóle nie jest brana pod uwagę przy ocenie sędziów.Wzmocnienie kontroli i przeciwdziałanie jawnie niesprawiedliwym wyrokom sądów jest jednym z celów projektu.

W art. 64 wprowadza się jako jedną z kar – odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Do tej pory sędziowie, nawet po wydaniu jawnie niesprawiedliwych wyroków byli od tego rodzaju odpowiedzialności wolni.

Inne usytuowanie rzecznika dyscyplinarnego. Projekt przewiduje (art. 65) iż rzecznika dyscyplinarnego dla danej apelacji powołuje prezes Sądu Najwyższego, a w postępowaniu dyscyplinarnym bierze udział – jako obserwator – prokurator wyznaczony przez Prokuratora Generalnego. Wzmacnia to instytucję zewnętrznej kontroli nad działaniem sądów, która do tej pory jest raczej pozorna.

Rola Prezydenta RP w projekcie zostaje wzmocniona. Po pierwsze Prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania od kandydata przedstawionego mu przez  KRS, jeśli poweźmie wiadomości o nagannym postępowaniu sędziego lub jeśli wybór sędziego nastąpił z poważną wada prawną (art. 37) . Prezydent też może – na wniosek Ministra Sprawiedliwości – uchylić sędziemu immunitet i wydać zgodę na aresztowanie sędziego -jeśli nie uczyni tego Sąd Najwyższy i sąd dyscyplinarny. (art. 49).

Projekt przewiduje także zakaz dodatkowych zajęć zarobkowych dla sędziego z dwoma wyjątkami – działalnością wydawniczą i działalnością dydaktyczną na wyższych uczelniach podejmowaną za zgodą Ministra Sprawiedliwości. (art. 46).

I wreszcie projekt zakłada dostosowanie struktury sądów powszechnych do podziału administracyjnego kraju i powołanie sądów powiatowych i wojewódzkich. Dotychczasowa struktura jest bowiem dziwaczna i w żaden sposób nie koresponduje z podziałem administracyjnym.

Janusz Sanocki, poseł RP,
wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji

Cały projekt ustawy do pobrania w linku poniżej

 Projekt-ustawy-zesp-pos

Wydawnictwo Raport

Wydawnictwo Raport

Raport – Informacje Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości, wydawnictwo przygotowane na konferencję, która odbyła sie 26 marca br.
W numerze m.in. społeczny projekt ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, skargi obywateli na wymiar sprawiedliwości, artykuły posłów Janusza Sanockiego i Jerzego Jachnika.

 

 

 

 

Do pobrania w wersji pdf


Raport_14-03-2017

Deklaracja założycielska Społecznego Ruchu

Deklaracja założycielska Społecznego Ruchu

Deklaracja założycielska Społecznego Ruchu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa

* Uznając, że naprawa wymiaru sprawiedliwości (prokuratury i sądów), a także innych niewłaściwie funkcjonujących instytucji Państwa Polskiego – jest sprawą wszystkich obywateli, powołujemy otwarty, społeczny ruch, którego celem będzie organizowanie publicznej debaty, wyrażanie stanowiska w ważnych sprawach i wpływanie na opinię publiczną w celu przyjęcia akceptowanych społecznie rozwiązań.
* Ruch jest otwarty dla wszystkich obywateli, przekonanych o konieczności zmian ustrojowych bez względu na ich światopogląd.
* Ruch jest otwarty tzn. nie posiada władz, każdy może do jego działań przystąpić, nikogo nie wolno wykluczyć. Dla koordynowania działań Ruchu w skali kraju powołujemy koordynatorów krajowych w osobach posłów Jerzego Jachnika i Janusza Sanockiego
* Koordynatorów wojewódzkich wyłonią Społeczne Komitety i Stowarzyszenia działające na terenie danego województwa.
* Inicjatywy – w ramach Ruchu – może podejmować każdy.
* Ruch Obywatelski może podejmować współpracę z ugrupowaniami politycznymi w tym z ugrupowaniami posiadającymi reprezentację w parlamencie. Formy tej współpracy określą porozumienia zaakceptowane przez uczestników Ruchu.
* Za główną sprawę ustrojową uznajemy naprawę wymiaru sprawiedliwości – jako najbardziej dotkliwą dla wielu tysięcy obywateli.
* Oprócz zmian ustawowych będziemy dążyć do powołania komisji, która dokonałaby weryfikacji – kwestionowanych przez poszkodowanych obywateli – orzeczeń sądowych zapadłych w III RP.
* Uznajemy także pilną konieczność zmiany prawa wyborczego w taki sposób by przywrócić obywatelom bierne prawo wyborcze.
* Widzimy też potrzebę zagwarantowania obrony praw obywatelskich na płaszczyźnie ekonomicznej – rozwiązania problemów osób, które zostały pokrzywdzone przez system bankowy.

Sygnatariusze:

1.Jachnik Jerzy, poseł RP; 2. Sanocki Janusz, poseł RP; 3. Czachor Andrzej, prof. Ruch n/rz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych; 4.Dobrzyński Wojciech Edward, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 5. Olszanicki Lech, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 6. Szczęśniak Andrzej, prawica.net, Warszawa; 7. Miernik Zygmunt, „Represjonowani Stanu Wojennego”; 8. Bartold Tadeusz, Stowarzyszeni Wspólnota, Warszawa; 9. Bąk Janusz; 10. Bednorz Ignacy, Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości Tychy; 11. Błaszczyk Mirosław; 12. Byrdak Tadeusz, Opole; 13. Cebrat Jan, Grodków; 14. Chandrała Mirosław, Łódź; 15. Chechliński Roman, Lublin; 16. Chęć Robert, Lublin; 17. Chylewska Joanna, Kielce; 18. Dąbrowski Tadeusz; 19. Dębski Mieczysław; 20. Dobrowolska Irmina, Sosnowiecki Komitet Sprawiedliwości Społecznej; 21. Domańska Joanna, Częstochowa; 22. Dominiak Stanisław; 23. Dudek Anna, Częstochowa; 24. Dudziak Tomasz, Korsze; 25. Freiman Lorenz, Pokrzywdzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa; 26. Fruncza Łukasz, Nysa; 27. Gospodarczyk Andrzej, Radom; 28. Gretkowska Halina, Świecie; 29. Gretkowski Artur, Świecie; 30. Gretkowski Franciszek, Świecie; 31. Jankowski Piotr, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych; 32.Jaśkowiak Andrzej, Grodzisk Wielkopolski; 33. Jączek Jan, Tychy; 34.Jączek Jarosław, Tychy; 35. Kamiński Henryk, Jelenia Góra; 36. Kania Andrzej; 37. Karliński Sebastian; 38. Kącka Bożena, Opole; 39. Kostuchowska Magdalena, Bielsko Biała; 40. Kotynia Łukasz, Bielsko – Biała; 41. Kozioł Wojciech, Bielsko Biała; 42. Krupczak Lech, Korsze; 43. Ludwikiewicz Marek, Łodź; 44. Łacek Jan, Bielsko Biała; 45. Łada Witold, Elbląg; 46. Machej Damian, Bielsko Biała; 47. Mączkowski Stanisław, Grodzisk Wielkopolski; 48. Menzel Artur, Grodków; 49. Morys Sławomir, Bielsko Biała; 50. Moskawa Mirosław, Kielce; 51. Niedźwiecki Janusz; 52. Nowak Krzysztof, Bielsko – Biała; 53. Palka Blanka, Mysłowice; 54. Palka Tomasz, Mysłowice; 55. Pąsik Zbigniew, Elbląg; 56. Perkowski Jakub, Warszawa; 57. Piątkiewicz Dariusz, Korsze; 58. Piotrowicz Ryszard, Rzeszów; 59. Pisarski Witold Jerzy, Lublin; 60.Piter Jakub, Grodzisk Wielkopolski; 61. Połanecki Paweł; 62.Porębski Andrzej, Lublin; 63. Przystawa Czesław, Warszawa; 64. Romańczuk Stanisław; 65.Rygielski Mirosław; 66. Skrzypczak Krzysztof, Radom; 67.Skrzypek Przemysław; 68. Smoliński Włodzimierz, Lublin; 69. Smoter Piotr, Nysa; 70. Sobala Edward, Jastrzębie Zdrój; 71. Sobolewski Andrzej, Tychy; 72.Stangreciak Ryszard, Łodź; 73. Staszko Piotr, Bielsko Biała; 74. Stąsiek Elżbieta, Świecie; 75. Stefaniak Marian, Bielsko Biała; 76. Stróżyński Marcin, Grodzisk Wielkopolski; 77. Szczypińska Ewa, Iława; 78.Szkutnik Janusz, Rzeszów; 79. Światowski Marian, Wrocław; 80. Toczek Grzegorz, Bytom; 81. Tomczyk Ryszard, Komitet Społeczny „Wspólna Sprawa” Wołomin; 82. Vy Ngo Van, Wspólnota, Warszawa; 83. Więckowski Mieczysław, Bielsko Biała; 84. Wodecki Bronisław, Ziębice; 85. Wojciech Milczarek, Łowicz; 86. Wojtasik Piotr, Nysa; 87. Wronka Adam; 88. Żaczyński Krzysztof.

Warszawa 26 marca 2017 r.

Powstał Ruch Naprawy Państwa

Powstał Ruch Naprawy Państwa

Powstał ogólnopolski Społeczny Ruch Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa. Spotkanie założycielskie odbyło się 26 marca br. w Domu Polonii w Warszawie. Na krajowych koordynatorów ruchu wybrano posłów Janusza Sanockiego i Jerzego Jachnika.

Ruch nie jest partią, ma otwartą formułę i stawia sobie za zadanie naprawę wymiaru sprawiedliwości, a także innych niewłaściwie funkcjonujących instytucji państwa. Wśród postulatów programowych znalazła się też obrona praw obywatelskich na płaszczyźnie ekonomicznej – rozwiązania problemów osób, które zostały pokrzywdzone przez system bankowy.
W zjeździe założycielskim udział wzięło ok. stu przedstawicieli Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości, Biur Interwencji Społecznych i ogólnopolskich stowarzyszeń, zajmujących się walką z bezprawiem, obroną praw człowieka, a także reformami ustroju państwa (Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych). Działania ruchu wspierać będą eksperci z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Postulaty Społecznego Ruchu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości i Ustroju Państwa
przyjęte na ogólnopolskim spotkaniu w Warszawie w dniu 26 marca 2017 r.

Doświadczając wielu bezprawnych działań ze strony funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów – a także obserwując patologiczne działanie sądów i prokuratury – główną przyczynę ww. nieprawidłowości upatrujemy w złamaniu przez sądy konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu ujętej w art. 4 Konstytucji RP. Domagamy się zatem:

1) Wybieralności sędziów jako realizacji fundamentalnej zasady suwerenności Narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP – albo w wyborach powszechnych, albo przez wybrane przez obywateli organy;
2) Wprowadzenia instytucji ławy przysięgłych jako realizacji art. 182 Konstytucji RP;
3) Wprowadzenia instytucji sędziego pokoju wybieranego w powszechnych wyborach przez mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego (gminy) do rozpatrywania spraw o wykroczenia;
4) Wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa w wyborach powszechnych i przywrócenia w ten sposób zgodności jej składu z zasadą suwerenności Narodu wyrażoną w art. 4 Konstytucji (propozycja: wybór 15 członków (sędziów) w wyborach powszechnych przez obywateli (art. 187 ust. 1 pkt. 2).

Domagamy się także wprowadzenia realnego systemu skargowego, stałego rozpatrywania przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia zgłaszanych przez obywateli, a także wprowadzenia do polskiego systemu sądowniczego instytucji rewizji nadzwyczajnej, która pozwoliłaby wyeliminować z obrotu prawnego wyraźnie niesprawiedliwe wyroki. Domagamy się także powołania komisji, która dokonałaby weryfikacji – kwestionowanych przez poszkodowanych obywateli – orzeczeń sądowych zapadłych w III RP.